Váš partner pri príprave europrojektov

O nás

Spoločnosť SOFICO, s.r.o. bola založená v roku 2009. Vlastníkom spoločnosti je Ing. Rastislav Solár.

Rastislav Solár je finančný expert s viac ako 10 ročnou odbornou praxou v oblasti prípravy projektov financovaných z programov Európskej únie. Od roku 2002 pôsobí ako nezávislý konzultant, kedy si založil vlastnú konzultačnú spoločnosť SOLAR & Associates, so zameraním na poradenstvo v možnostiach využívania eurofondov pre projekty z oblasti životného prostredia, zdravotníctva, regionálneho rozvoja, verejnej infraštruktúry, priemyslu a cestovného ruchu, vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vrátane podpornej dokumentácie, najmä štúdie uskutočniteľnosti a finančné a ekonomické analýzy investičných projektov. V roku 2009 založil spoločnosť SOFICO, s.r.o., ktorá pokračuje v tejto konzultačnej činnosti.

R. Solár má rozsiahle znalosti programových dokumentov, procedúr a príručiek týkajúcich sa programov pomoci z Európskej únie a široké a dokázateľné skúsenosti s prípravou projektov na čerpanie grantovej pomoci. Počas jeho profesionálnej praxe sa podieľal na príprave desiatok projektov financovaných tak z predvstupovej pomoci Phare a ISPA ako aj zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, kde vypracoval finančné a ekonomické analýzy, žiadosti o financovanie vrátane podpornej dokumentácie ako sú štúdie uskutočniteľnosti, podnikateľské plány, marketingové štúdie.

Počas svojej odbornej praxe nadobudol rozsiahle skúsenosti v oblasti finančného posudzovania projektových zámerov. Pre desiatky investičných projektov vypracoval finančné a ekonomické analýzy. Prevažná väčšina z nich boli verejné infraštrukturálne projekty (dodávka pitnej vody, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd a iné), mnoho z nich nad 15 mil. €. Veľmi dobre ovláda postupy podľa Príručky pre analýzu nákladov a prínosov investičných projektov (štrukturálny fond – ERDF, kohézny fond a ISPA) (Guide to cost-benefit analysis of the investment projetcs) a stanovenie miery EÚ pomoci metódou finančnej medzery.

V oblasti vypracovania finančných a cost-benefit analýz pre projekty zásobovania pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadových vôd patrí medzi najskúsenejších odborníkov na Slovensku s desiatkami úspešných referencií.

Od roku 2004 sa Rastislav Solár podieľal na príprave množstva žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, najprv z grantových schém Phare a neskôr zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, na základe výziev na predkladanie žiadostí v rámci jednotlivých operačných programov pre rôzne typy projektov pre verejný sektor (napr. rozvoj lokálnej infraštruktúry – zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálna infraštruktúra, kultúra a doprava, vodovodná infraštruktúra, odpadové hospodárstvo) a pre súkromný sektor (napr. turistický rozvoj, inovačné technológie, vodovodná infraštruktúra, odpadové hospodárstvo). Veľmi dobre pozná a ovláda programové dokumenty SR pre programovacie obdobie 2004-2006 ako aj pre programovacie obdobie 2007-2013 (Národný strategický referenčný rámec a relevantné operačné programy ako napr. OP životné prostredie, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Zdravotníctvo, Regionálny OP).

R. Solár má skúsenosti s prácou v medzinárodnom tíme expertov, kde je angličtina pracovným jazykom slovom aj písmom. Prevažná väčšina jeho práce bola uskutočnená na Slovensku, ale pracoval aj ako medzinárodný expert v zahraničí. V roku 2007 ako medzinárodný finančný a ekonomický expert pracoval na projekte prípravy Operačného programu Regionálny rozvoj pre Macedónsku republiku financovanú z EÚ programu IPA. Operačný program zahŕňal oblasť doprava a životné prostredie. V rámci poskytnutej technickej asistencie bol zodpovedný za vypracovanie časti životné prostredie.