Váš partner pri príprave europrojektov

Poskytované služby

 • posúdenie možnosti financovania projektových zámerov z eurofondov alebo iných grantových programov pre verejnú aj súkromnú sféru;
 • vypracovanie finančných analýz investičných projektov ako povinnej prílohy k žiadosti o NFP;
 • vypracovanie aktualizovaných finančných analýz po ukončení realizácie projektu a na konci monitorovaného obdobia udržateľnosti projektu;
 • vypracovanie a nastavenie systému sledovania skutočne dosahovaných príjmov a výdavkov projektu počas monitorovaného obdobia prevádzky u prijímateľa pomoci;
 • spracovanie údajov o príjoch a výdavkoch projektu do následných monitorovacích správ;
 • vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok;
 • vypracovanie cost-benefit analýz veľkých investičných projektov;
 • vypracovanie ekonomických správ k stavebnému zámeru verejnej práce;
 • vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti;
 • projektový manažment;
 • súvisiaci poradenský servis.